Skontaktuj się

Kwitnącej Gruszy 52/1, 05-500 Piaseczno

Tel: +48 509 747 727
E-mail: paweldrawert@gmail.com

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC) POJAZDU MECHANICZNEGO

CZY JEST OBOWIĄZEK ZAWARCIA UBEZPIECZENIA AC?

Nie, jest to ubezpieczenie dobrowolne.

KIEDY NALEŻY ZAWRZEĆ AC?

Ubezpieczenie AC najlepiej zawrzeć w pakiecie z ubezpieczeniem OC, cena takiego pakietu zazwyczaj jest najkorzystniejsza.

DO JAKIEJ KWOTY ODPOWIADA UBEZPIECZYCIEL?

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia ubezpieczyciel odpowiada do sumy ubezpieczenia:

 • z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia (tzw. stała suma ubezpieczenia),
 • z dnia szkody (bez stałej sumy ubezpieczenia).

JAK OBLICZA SIĘ WARTOŚĆ POJAZDU?

Jeżeli przyjmuje się do ubezpieczenia pojazd nowy, to do sumy ubezpieczenia przyjmuje się wartość fakturową pojazdu. Jeżeli jest to pojazd starszy, to do wyceny pojazdu agenci ubezpieczeniowi przyjmują wartość pojazdu z katalogów Info-Expert bądź Eurotax.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Posiadając ubezpieczenia AC nie martwisz się o szkody:

 • powstałe w czasie kolizji/wypadku, którego będziesz sprawcą,
 • spowodowane przez zdarzenia losowe, takie jak pożar, uderzenie pioruna, deszcz nawalny, upadek drzewa i inne,
 • parkingowe,
 • związane z kradzieżą pojazdu lub jego części.

Na co zwrócić uwagę wybierając AC:

 • czy jest wykupiona amortyzacja części – bez wykupienia tej opcji ubezpieczyciel wypłaci nam w razie szkody odszkodowanie pomniejszone o faktyczne zużycie pojazdu (na przykład dla pojazdu 5.letniego średnie zużycie wg tabel ubezpieczycieli to 25% - przy szkodzie na 10 tys. zł do wypłaty będzie kwota 7,5 tys. zł),
 • czy jest i w jakiej wysokości franszyza integralna – czyli suma do jakiej ubezpieczyciel nie odpowiada (na przykład przy franszyzie integralnej 500 zł ubezpieczyciel nie wypłaci szkody w wysokości 480 zł – ale odpowie za szkodę w wysokości 501 zł),
 • czy jest franszyza redukcyjna – czyli kwota o jaką pomniejszane jest wypłacane odszkodowanie (na przykład przy franszyzie redukcyjnej 1500 zł ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowanie przy szkodzie w wysokości 1300 zł, a przy szkodzie na sumę 2,5 tys. zł wypłaci 1 tys. zł),
 • czy jest włączona do zakresu stała suma ubezpieczenia – jest to dodatkowa opcja którą należy wykupić, jeżeli posiadamy samochód, który dużo traci na wartości rok do roku, najczęściej samochody do 5.go roku eksploatacji (w przypadku szkody całkowitej bądź kradzieży ubezpieczyciel odpowiada do sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy, nie z dnia wystąpienia szkody),
 • czy jest nieredukcyjna suma ubezpieczenia (wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia) – po naprawionej szkodzie wartość pojazdu wraca do wartości rynkowej (jeżeli nie mamy wykupionej takiej opcji – po szkodzie powinno się doubezpieczyć pojazd do wartości rynkowej)
 • jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia – Polska, UE, Europa (jakie kraje),
 • czy ubezpieczenie jest na ryzykach nazwanych, czy na formule wszystkich ryzyk (ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie zdarzenia, jakie nie są wyłączone w OWU); formuła wszystkich ryzyk jest korzystniejsza dla ubezpieczonych.

ZAKRES UBEZPIECZENIA – SAMOCHÓD W KREDYCIE/LEASINGU

Leasingodawca bądź kredytodawca wymaga, aby pojazd był ubezpieczony w pełnym zakresie, co oznacza ubezpieczenie z wykupioną amortyzacją części, wykupionym udziałem własnym i stałą sumą ubezpieczenia (zamiennie z wykupioną konsumpcją sumy ubezpieczenia).

OKRES OBOWIĄZYWANIA UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia AC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierana jest na okres 12 miesięcy. Jest to ubezpieczenie dobrowolne – w przypadku sprzedaży pojazdu wygasa z dniem sprzedaży, a zbywcy przysługuje zwrot składki za każdy niewykorzystany dzień ubezpieczenia.

ZASADY NALICZANIA ZNIŻKEK (BONUS-MALUS)

Zniżki i zwyżki w AC nabywa się w ten sam sposób, jak w OC.
Jeżeli jest to Twoje pierwsze AC, to zniżki można przenieść z OC – jeżeli posiadasz 60% zniżki w OC, to towarzystwo ubezpieczeniowe może dać Ci w promocji nawet do 60% zniżek w AC

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

Wykupując ubezpieczenie AC należy zwrócić uwagę nie tylko na cenę i zakres ubezpieczenia, ale także na to, czy:

 • istnieje możliwość wykupienia w danym towarzystwie ubezpieczeniowym ochrony utraty zniżki – w razie jednej szkody w roku polisowym przy wznowieniu polisy towarzystwo ubezpieczeniowe policzy nam składkę jakby tej szkody nie było (chociaż będzie ona widniała w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i przy przejściu do innego ubezpieczyciela będzie ona uwzględniana),
 • jest zwyżka za użytkownika z krótkim prawem jazdy (poniżej 24 lub 36 miesięcy),
 • jest zwyżka za młodego użytkownika (w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego poniżej 24 lat do nawet 28 lat),
 • jeżeli mamy większą ilość pojazdów – czy każdy pojazd będzie miał swoją oddzielną historię szkodową (w przypadku szkody na jednym z nich jest ona liczona tylko na tym pojeździe, natomiast na pozostałych zniżki są na niezmienionym poziomie).

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE ASS?

Ubezpieczenie assistance (ASS) w wariancie podstawowym i często oferowanym bezpłatnie bądź za niewielką opłatą do ubezpieczenia OC zapewnia pomoc w przypadku unieruchomienia pojazdu podczas kolizji bądź wypadku. W wariancie rozszerzonym ubezpieczenie ASS obejmie również zdarzenia polegające na awarii bądź kradzieży pojazdu, braku paliwa, awarii oświetlenia bądź wycieraczek czy rozładowania akumulatora.

CZY JEST OBOWIĄZEK ZAWARCIA UBEZPIECZENIA ASS?

Nie, jest to ubezpieczenie dobrowolne.

KIEDY NALEŻY ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE ASS?

Ubezpieczenie ASS najlepiej zawrzeć w pakiecie z ubezpieczeniem OC, istnieje jednak możliwość zawarcia ubezpieczenia ASS oddzielnie (do takiej sytuacji dochodzi najczęściej wtedy, gdy kupując samochód przenosimy na nabywcę ubezpieczenie OC, a pozostałe ubezpieczenia dobrowolne, w tym ASS zbywcy, wygasają z dniem przeniesienia prawa własności).

ZAKRES UBEZPIECZENIA ASS

Ubezpieczyciel w zależności od wariantu odpowiada za zdarzenia związane z awarią, kolizją, wypadkiem bądź kradzieżą pojazdu. Ponadto w zakresie możemy także mieć:

 • wynajem pojazdu zastępczego (awaria, wypadek, kolizja) bądź zakwaterowanie w hotelu - zamiennie,
 • pomoc w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa bądź braku paliwa,
 • pomoc w przypadku niemożności uruchomienia pojazdu,
 • pomoc w przypadku uszkodzenia ogumienia,
 • pomoc w przypadku uszkodzenia oświetlenia pojazdu bądź wycieraczek,
 • pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKUPIE UBEZPIECZENIA?

Przy zakupie ASS należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • zakres terytorialny (Polska czy Polska i Europa),
 • czy jest franszyza kilometrowa (bardzo często stosowana jest franszyza kilometrowa w wysokości 10 bądź 20 kilometrów od miejsca zamieszkania – oznacza to, że w przypadku niemożności uruchomienia pojazdu pod domem ubezpieczyciel nam nie pomoże),
 • czy holowanie pojazdu odbywa się do miejsca przez nas wskazanego czy do najbliższego warsztatu,
 • do ilu kilometrów ubezpieczyciel pokrywa koszt holowania.

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela.

UBEZPIECZENIE NNW

CO TO JEST UBEZPIECZENIE NNW?

Jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) związanych z ruchem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczeniem objęte jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, śmierć kierującego pojazdem lub pasażerów.

CZY JEST OBOWIĄZEK ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NNW?

Nie, jest to ubezpieczenie dobrowolne.

KIEDY NALEŻY ZAWRZEĆ UBEZPZIECZENIE NNW?

Ubezpieczenie NNW najlepiej zawrzeć w pakiecie z ubezpieczeniem OC, istnieje jednak możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW oddzielnie (do takiej sytuacji dochodzi najczęściej wtedy, gdy kupując samochód przenosimy na nabywcę ubezpieczenie OC, a pozostałe ubezpieczenia dobrowolne, w tym NNW, wygasają z dniem przeniesienia prawa własności).

ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW

Ubezpieczyciel odpowiada za zdarzenia związane z:

 • ruchem pojazdu,
 • wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu,
 • załadunkiem bądź rozładunkiem pojazdu,
 • podczas naprawy pojazdu.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKUPIE UBEZPIECZENIA?

Przy zakupie NNW należy zwrócić szczególną uwagę na zakres ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia, na przykład złamania nogi podczas wysiadania z pojazdu to uszczerbek rzędu 3 do 5%, co daje nam przy sumie ubezpieczenia 5 tys. zł wypłatę świadczenia w wysokości od 150 do 250 zł (przy sumie ubezpieczenia 20 tys. zł odpowiednio od 600 do 1000 zł).

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela.

UBEZPIECZENIE OC POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO

NA KIM CIĄŻY OBOWIĄZEK ZAWARCIA OC?

Zgodnie z zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC zobowiązani są posiadacze pojazdów mechanicznych.

KIEDY TRZEBA ZAWRZEĆ OC?

Najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji. Dla posiadaczy pojazdów historycznych i wolnobieżnych zawarcie ubezpieczenia OC staje się obowiązkowe od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

SUMY GWARANCYJNE

Towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody:

 • do wysokości 5,21 mln euro w przypadku szkód na osobie – w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • do wysokości 1,05 mln euro w przypadku szkód w mieniu - w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres z racji tego, iż jest to ubezpieczenie obowiązkowe regulowane ustawą, w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym jest taki sam i obejmuje następujące zdarzenia:

 • szkody związane z ruchem pojazdu – będące następstwem utraty bądź rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała, następstwa śmierci oraz zniszczenia bądź uszkodzenia mienia,
 • szkody powstałe podczas wsiadania bądź wysiadania z pojazdu, jego załadunku bądź rozładunku,
 • szkody związane z zatrzymaniem, postojem lub garażowaniem pojazdu.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierana jest na okres 12 miesięcy. W przypadku pojazdów zarejestrowanych czasowo, wolnobieżnych, historycznych oraz będących przedmiotem kupna-sprzedaży przez wyspecjalizowane podmioty, umowa taka może zostać zawarta na czas nie krótszy niż 30 dni.

ZASADY NALICZANIA ZNIŻKEK (BONUS-MALUS)

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swój system naliczania zniżek i zwyżek. W niektórych towarzystwach pełne zniżki można zdobyć już po 3 latach, a w innych pracuje się na nie aż 8 lat. Podobnie jest ze szkodami – każda firma szkodę traktuje inaczej, i po takim zdarzeniu w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego możemy stracić od 10 do 30% wypracowanych zniżek.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKUPIE UBEZPIECZENIA?

Większość z nas wykupując ubezpieczenie OC kieruje się tylko i wyłącznie ceną, często traktując obowiązek wykupienia polisy jako jeden z podatków nałożonych przez państwo, jednak podczas zawierania umowy trzeba zwrócić uwagę na to, czy:

 • istnieje możliwość wykupienia w danym towarzystwie ubezpieczeniowym ochrony utraty zniżki – w razie jednej szkody w roku polisowym przy wznowieniu polisy towarzystwo ubezpieczeniowe policzy nam składkę jakby tej szkody nie było (chociaż będzie ona widniała w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i przy przejściu do innego ubezpieczyciela będzie ona uwzględniana),
 • jest zwyżka za użytkownika z krótkim prawem jazdy (poniżej 24 lub 36 miesięcy),
 • jest zwyżka za młodego użytkownika (w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego poniżej 24 lat do nawet 28 lat),
 • jest w zakresie assistance wypadkowy – w razie szkody z naszej winy towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku unieruchomienia naszego pojazdu zapewni nam odholowanie z miejsca kolizji/wypadku,
 • jest możliwość likwidacji szkody z OC przez swojego ubezpieczyciela w przypadku gdy my jesteśmy stroną poszkodowaną – rozszerzenie polisy o Bezpośrednią Likwidację Szkód,
 • jeżeli mamy większą ilość pojazdów – czy każdy pojazd będzie miał swoją oddzielną historię szkodową (w przypadku szkody na jednym z nich jest ona liczona tylko na tym pojeździe, natomiast na pozostałych zniżki są na niezmienionym poziomie).

PODSTAWA PRAWNA

Ubezpieczenie to reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124 z 2003 r., poz. 1152 z późn. zm.).

UBEZPIECZENIE SZYB SAMOCHODOWYCH

NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE SZYB SAMOCHODOWYCH?

Ubezpieczenie szyb samochodowych polega na ochronie wszystkich szyb w pojeździe – w przypadku szkody to ubezpieczyciel zajmuje się organizacją i naprawą zniszczonej szyby. Wymiana szyb jest na zamiennikach, nie oryginałach, dlatego też takiego ubezpieczenia nie powinno się wykupywać dla pojazdów posiadających gwarancję producenta.

KIEDY NALEŻY ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE SZYB SAMOCHODOWYCH?

Ubezpieczenie szyb samochodowych można zawrzeć tylko w pakiecie z ubezpieczeniem OC lub AC.

ZAKRES UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

Ubezpieczyciel w zależności od wariantu odpowiada za zdarzenia związane z uszkodzeniem wszystkich szyb w pojeździe.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKUPIE UBEZPIECZENIA?

Przy zakupie ubezpieczenia szyb samochodowych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • zakres terytorialny (zawsze tylko Polska),
 • czy jest udział własny w przypadku pierwszej wymiany szyby czołowej (często wynosi on od 10 do 30% wartości szyby) lub kolejnych,
 • suma ubezpieczenia podlega konsumpcji (przy sumie ubezpieczenia 2 tys. zł i koszcie wymiany szyby czołowej 800 zł, ubezpieczyciel odpowie za następne szkody do kwoty 1,2 tys. zł, itd.),
 • wymiana szyby zawsze na zamiennikach o tych samych parametrach, nigdy oryginałach.

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela.

Potrzebuję konsultacji

poczuj się bezpiecznie już dziś

Skontaktuj się z naszym agentem jeśli masz pytania. Jesteśmy tu, by Tobie pomóc.

Znajdź ubezpieczenie dla siebie