Skontaktuj się

Kwitnącej Gruszy 52/1, 05-500 Piaseczno

Tel: +48 509 747 727
E-mail: paweldrawert@gmail.com

Ubezpieczenie na życie

Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zyskanie poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie komfortu psychicznego dla siebie i rodziny poprzez ochronę ubezpieczeniową.

Potencjalny Klient podejmując decyzję o wyborze konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego powinien kierować się następującymi kryteriami:

· zakresu ochrony ubezpieczeniowej: w tym przypadku klient podejmuje decyzję o kształcie ochrony ubezpieczeniowej. Polisa ubezpieczeniowa może obejmować tylko zakres podstawowy obejmujący śmierć ubezpieczonego, bądź też zostać rozszerzona o dodatkowe ryzyka obejmujące zdrowie ubezpieczonego lub tzw. „świadczenia rodzinne”,

· zakresu terytorialnego: przy wyborze ubezpieczenia klient powinien zwrócić uwagę na zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które mówią gdzie i za jakie ryzyka

odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe. Standardowo ochrona ubezpieczeniowa we wszystkich ryzykach obejmuje terytorium Polski, natomiast ochrona w części towarzystw rozszerzona jest o Europę i świat. Na to kryterium powinny zwrócić uwagę przede wszystkim osoby dużo podróżujące i pracujące poza granicami kraju,

· stanu zdrowia: wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe warunkują przyjęcie do grupy otwartej podpisaniem prostej ankiety medycznej. Osoba przystępująca do grupy podpisując taką ankietę jednocześnie wyraża zgodę na wgląd towarzystwa ubezpieczeniowego do jej całej dokumentacji medycznej. Taki zapis ma za zadanie zapobiegać wyłudzeniom świadczeń przez osoby ubezpieczone poprzez składanie roszczeń za zdarzenia, które miały miejsce przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej,

· likwidacji szkody: jakie są procedury likwidacji szkody; w jaki sposób można ją zgłosić (pisemnie, telefonicznie, on-line); czy decyzja o wysokości świadczenia podejmowana jest zaocznie na podstawie przesłanych przez ubezpieczonego dokumentów, czy też musi się odbyć komisja lekarska określająca wysokość świadczenia,

· aktywności pozazawodowej: większość towarzystw ubezpieczeniowych wyłącza swoją odpowiedzialność za zdarzenia mające miejsce podczas uprawiania sportów ekstremalnych, bądź też gdy ubezpieczony uprawia daną dyscyplinę sportu w ramach klubu sportowego lub uczestniczy w zawodach,

· ceny: to ona najczęściej determinuje zakres ochrony ubezpieczeniowej, im niższa cena tym węższy zakres ubezpieczenia.

Po otrzymaniu odpowiedzi na poniższe pytania jestem w stanie odpowiedzieć, czy i jaką ofertę mogę zaproponować Klientowi:

 • ile ma pan/pani lat?,
 • czy choruje pan/pani przewlekle?,
 • jaki ma pan/pani zawód?,
 • jak dużo pan/pani podróżuje?,

· jakie sporty amatorsko/zawodowo pan/pani uprawia?

Wiek wstępu

Ubezpieczyć się na życie może osoba mająca ukończone 18 lat do maksymalnie nieukończonego 80-go roku życia (pod warunkiem posiadania indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego z zakładu pracy). Niektórzy ubezpieczyciele mają w swojej ofercie indywidualną dożywotnią kontynuację ubezpieczenia. Jej warunki i zakres są mocno ograniczone poprzez zwiększenie składki ubezpieczeniowej za ochronę przy jednoczesnym obniżeniu świadczeń wypłacanych przez ubezpieczyciela w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Należy podkreślić że ubezpieczony, który indywidualnie dożywotnio kontynuuje swoje ubezpieczenie jest zwolniony z obowiązku wypełnienia ankiety medycznej i nie musi zostać poddany żadnym badaniom lekarskim. Jest to bardzo istotne, ponieważ ubezpieczony przechodzi na indywidualną kontynuację ubezpieczenia w większości po 60.tym roku życia i jego stan zdrowia może już nie być doskonały.

Na rynku ubezpieczeniowym można spotkać też takie ubezpieczenia, które nie mają w swojej konstrukcji klauzuli gwarantującej jej dożywotnią kontynuację – wtedy ochrona kończy się zgodnie z zapisami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Choroby przewlekłe

Chorobą przewlekłą są wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, mające jedną lub więcej z następujących cech: są trwałe, mogą pozostawić po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki.

Chorobami przewlekłymi są na przykład: nowotwory, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, silne alergie, cukrzyca, epilepsja, choroba Alzheimera, zespół Parkinsona, i inne.

Zawód ubezpieczonego - wyłączenia

Ogólne warunki precyzują, jakiego ryzyka związanego z wykonywaniem konkretnych zawodów przez osoby przystępujące do umowy ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą przyjąć do ubezpieczenia. Zawody te charakteryzują się wysokim ryzykiem zajścia wypadku ubezpieczeniowego, a co za tym idzie dużym prawdopodobieństwem wypłaty świadczenia. W większości produktów ubezpieczeniowych wyłączone są zawody:

· związane z posiadaniem/używaniem broni palnej bądź materiałów pirotechnicznych,

· związane z przebywaniem pod ziemią lub pracą na wysokości powyżej 7-10 metrów,

 • kaskader,
 • ratownik,

· praca w cyrku i treser dzikich zwierząt.

Nie oznacza to, że zawody te są nieubezpieczalne – decyzję o ubezpieczeniu podejmuje underwriter (osoba zajmująca się wyceną ryzyka ubezpieczeniowego) w centrali danego towarzystwa.

Zakres terytorialny ubezpieczenia

Wykupując ubezpieczenie na życie warto powiadomić agenta o tym, czy często i gdzie podróżujemy. Niektóre polisy w swoim zakresie obejmują tylko szkody na terenie Polski, inne na terytorium Unii Europejskiej, a inne cały świat.

Podczas szkody większość towarzystw ubezpieczeniowych wymaga tłumaczenia dokumentów z zagranicy na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jako że jest to specjalistyczna dokumentacja, to jej tłumaczenie jest droższe niż standardowe tłumaczenie.

Mając taką wiedzę agent jest w stanie zaproponować ubezpieczyciela, do którego można dostarczyć dokumentację w oryginale, a jej tłumaczeniem zajmują się wewnętrzni specjaliści.

Sport uprawiany amatorsko bądź zawodowo

Decydując się na ubezpieczenie potencjalny klient powinien powiadomić agenta, czy i jaki uprawia sport, i czy uprawia go amatorsko, czy zawodowo. Ankiety medyczne przed zawarciem umowy ubezpieczenia często pomijają ten aspekt życia prywatnego, jednak w katalogu wyłączeń wymieniane są dyscypliny sportu, za które ubezpieczyciel w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego nie odpowiada.

Do dyscyplin sportu o podwyższonym ryzyku najczęściej ubezpieczyciele zaliczają: nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.

Przykładowa definicja sportu uprawianego amatorsko:

forma aktywności fizycznej, która nie jest wyczynowym uprawianiem sportu. Amatorskie uprawianie sportu w szczególności obejmuje działania, które nie są połączone z jakimkolwiek czerpaniem dochodu, polegające na treningach w określonej dyscyplinie sportu, przy możliwym udziale w amatorskich rozgrywkach sportowych, imprezach sportowych, bez przynależności do klubów sportowych (w tym uczelnianych), związków i innych organizacji zrzeszających osoby uprawiające sport, chyba że organizacje te zrzeszają wyłącznie amatorów lub miłośników.

Przykładowa definicja sportu uprawianego zawodowo:

forma aktywności fizycznej polegająca na regularnych treningach pod warunkiem, że spełnia przynajmniej dwa z poniższych warunków: treningi odbywają się częściej niż 2 razy w tygodniu; jest połączona z czerpaniem dochodu; łączy się z udziałem w zawodach, igrzyskach, obozach kondycyjnych, imprezach sportowych organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy; łączy się z przynależnością do klubów sportowych, związków i innych organizacji zrzeszających osoby uprawiające sport, z wyłączeniem organizacji, które zrzeszają wyłącznie amatorów lub miłośników.

Przykładowe oświadczenia o stanie zdrowia wyglądają następująco:

TU na Życie Warta SA, produkt Warta dla Ciebie i Rodziny

1. Oświadczam, że w dniu podpisania wnioskopolisy:

a) nie przebywam oraz w ciągu ostatniego roku nie przebywałem/am na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni z wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka),

b) nie przebywam w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej podobnej placówce,

c) nie posiadam orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) dla Wariantów: „VIP” oraz „Życie Rodziny VIP” (dodatkowo ponad oświadczenia w ppkt. 1):

d) oświadczam, że w ciągu 5 lat, licząc od dnia podpisania wnioskopolisy, nie chorowałem/am i nie choruję na wymienione choroby: nowotwór, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wady serca, chorobę wieńcową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenia wątroby typu B lub typu C, choroby psychiczne.

WTUNiŻ Concordia Capital SA, produkt Życie Plus

Oświadczam, że:

- do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie leczyłem się oraz nie choruję i nie chorowałem na żadną z następujących chorób: choroby serca (np. zawał, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa), udar mózgu (tzw. „wylew krwi do mózgu” lub niedokrwienie mózgu), cukrzycę, przewlekłe zapalenie trzustki, łagodny guz mózgu, nowotwór złośliwy (raki, mięsaki), gruźlicę, padaczkę, chorobę psychiczną, chorobę alkoholową lub powikłania po nadużywaniu alkoholu, zakażenie wirusem HIV, AIDS, marskość lub przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, oraz że nie doszło u mnie do przeszczepu lub usunięcia narządów;

- aktualnie nie przebywam na zwolnieniu lekarskim oraz że w ostatnich 6 miesiącach nie byłem i nie jestem aktualnie diagnozowany z powodu podejrzenia jakiejkolwiek choroby nowotworowej;

- aktualnie nie przebywam i w ostatnich 3 miesiącach nie przebywałem jako pacjent w szpitalu dłużej niż dwa dni (z wyłączeniem pobytów związanych ze złamaniami, kontuzjami, wycięciem migdałów, ciążą);

- nigdy nie ubiegałem się oraz nie został mi orzeczony stopień niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, jak również nie otrzymuję zasiłku ze względu na stan zdrowia;

- żaden lekarz nie poinformował mnie o tym, że choruję śmiertelnie oraz że choroba ta może doprowadzić do mojej śmierci w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Polisa Życie TU SA (Compensa TU na Życie SA VIG), produkt Super Grupa

Oświadczam, że nie rozpoznano u mnie, również w przeszłości, a także nie leczyłem się i nie leczę się z powodu żadnego z poniższych schorzeń: wad wrodzonych i rozwojowych, wad lub chorób serca, zawału serca, przewlekłych chorób płuc, udaru mózgu, niewydolności nerek, nowotworu złośliwego, zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności - HIV, żółtaczki typu B i C - wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Nie orzeczono u mnie znacznego stopnia niepełnosprawności (tj. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, w poprzednim stanie prawnym: I grupa inwalidztwa), umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (tj. całkowitej niezdolności do pracy, w poprzednim stanie prawnym: II grupa inwalidztwa) lub niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Jestem świadomy, że w razie zatajenia prawdziwych danych lub podania fałszywych informacji, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group ma prawo odmówić wypłaty świadczenia, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Generali Życie TU SA, Grupa Otwarta

Oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat stan mojego zdrowia nie uległ istotnemu pogorszeniu, czyli:
a) nie byłem(am) leczony(a) szpitalnie, ani nie jest planowane takie leczenie (z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, migdałków, hemoroidów, łagodnych torbieli, przeprowadzenia artroskopii, operacji przepukliny, przegrody nosa, zaćmy, leczenia złamania kości, usunięcia zęba, porodu;

b) nie stwierdzano odchyleń od normy w wykonanych badaniach diagnostycznych, powodujących konieczność podjęcia leczenia trwającego dłużej niż 1 miesiąc.

Jednocześnie Oświadczam, że:

a) nie pozostawałem(am) niezdolny(a) do pracy dłużej niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

b) nie posiadam orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy lub służby (tzw. renta z tytułu niezdolności do pracy) wydanego przez właściwy organ według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym;

c) nie oczekuję na wykonanie zaleconych przez lekarza badań diagnostycznych (za wyjątkiem badań okresowych, związanych z wykonywaną pracą);

d) nie rozpoznano u mnie którejkolwiek z wymienionych chorób lub stanów chorobowych przewlekłych: choroba nowotworowa, choroba wieńcowa, zawał serca, wada serca, udar mózgu, przemijające niedokrwienie mózgu (TIA), cukrzyca, astma oskrzelowa lub inna przewlekła choroba układu oddechowego, przewlekła choroba wątroby, trzustki lub nerek, zaburzenia psychiczne, choroba alkoholowa, zakażenie wirusem HIV.

Compensa TU na Życie SA VIG, produkt Między Nami

Pytania do wszystkich wariantów:

1. Wzrost, waga, zmiana wagi w ostatnim roku (podanie wzrostu i wagi). Czy zmiana była skutkiem diety odchudzającej?

2. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem podpisania niniejszego wniosku był/a Pan/Pani leczony/a szpitalnie lub operowany/a? W przypadku odpowiedzi „Tak“, prosimy o wpisanie liczby hospitalizacji, dat hospitalizacji oraz załączenie kopii kart leczenia szpitalnego i wyniku badania histopatologicznego.

3. Czy przebywa Pan/Pani aktualnie na zwolnieniu lekarskim lub przebywał/a Pan/Pani na zwolnieniu dłużej niż 21 kolejnych dni w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem podpisania niniejszego wniosku? W przypadku odpowiedzi „Tak“, prosimy o wpisanie jakie choroby lub dolegliwości były powodem zwolnień, okres przebywania na zwolnieniu, jak długo?

4. Czy kiedykolwiek ubiegał/a się Pan/Pani lub orzeczono u Pana/Pani niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności?

5. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem podpisania niniejszego wniosku zalecono Panu/Pani wykonanie badań diagnostycznych lub konsultacji lekarskich w związku z nieprawidłowymi wynikami badań medycznych, wykrytymi nieprawidłowościami zdrowotnymi lub odczuwanymi przez Pana/Panią dolegliwościami (bóle głowy, dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, bóle brzucha, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, choroby układu kostno-stawowego, dyskopatia)?

6. Czy zasięgał/a Pan/Pani porady lekarskiej lub zdiagnozowano u Pana/Pani którąkolwiek z chorób lub dolegliwości: choroba nowotworowa, białaczka, choroba serca, nadciśnienie tętnicze, dolegliwości ze strony układu krążenia, udar, padaczka, choroba płuc, duszności, stwardnienie rozsiane, choroba żołądka, jelit, wątroby, trzustki, cukrzyca, choroba nerek, niedowład, zaburzenia

psychiczne, zaburzenia zachowania (depresji, nerwicy, próby samobójczej), nadużywanie alkoholu, środków odurzających, leków, nosicielstwo wirusa HIV, zespół upośledzenia odporności (AIDS), inną niż wymienione poważną chorobę lub wadę wrodzoną lub poważny uraz?

7. Czy w Pana/Pani pracy zawodowej występują czynniki szkodliwe lub niebezpieczne (żołnierz zawodowy – niezależnie od rodzaju jednostki wojskowej, policjant, agent ochrony, górnik pracujący pod ziemią, górnik w kopalniach odkrywkowych, pracownik przemysłu wydobywczego pracujący pod ziemią, strażak, osoba wykonująca prace na wysokościach powyżej 3 metrów lub pod ziemią lub przy rozbiórce budynków, kaskader, pracownik platformy wiertniczej, ratownik górski, wodny lub lotniczy, korespondent wojenny, nurek lub inna osoba wykonująca prace pod wodą, pracownik wykonujący prace związane z wykorzystaniem materiałów wybuchowych w tym ich transport, pracownik przewożący paliwa lub ładunki niebezpieczne, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1000V, pilot poza licencjonowanymi liniami lotniczymi, kierowca wyścigowy i rajdowy) albo Pana/Pani praca wiąże się z przebywaniem na terytoriach niestabilnych politycznie, będących w stanie wojny lub gdzie występują rozruchy, zamieszki, bunty, akty przemocy lub istnieje zagrożenie epidemiologiczne?

8. Czy uprawia Pan/Pani niebezpieczny sport/hobby, spędza czas w sposób ogólnie uznany za niebezpieczny (zawodowym, amatorskim lub rekreacyjnym uprawianiem sportów motorowych, motorowodnych, nart wodnych, windsurfingu, surfingu, kitesurfingu, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, raftingu, baloniarstwa, bungee jumpingu, paralotniarstwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, motolotniarstwa, sportów lotniczych, downhillu, base jumpingu, speleologii, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, zorbingu, sportów walki lub udziału danej osoby w wyścigach lub rajdach samochodowych, motorowych, motorowodnych, motokrosowych i regatach żeglarskich)?

Pytania do wariantu rozszerzonego:

1. Wzrost, waga, zmiana wagi w ostatnim roku. Czy zmiana była skutkiem diety odchudzającej?

2. Ile alkoholu pije Pan/Pani w ciągu miesiąca. Proszę podać rodzaj i ilość wypijanego alkoholu w litrach.

3. Czy pali Pan/Pani lub rzucił/a palenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem podpisania niniejszej Ankiety medycznej? Pytania szczegółowe: Rodzaj tytoniu? Rodzaj liquida (dotyczy e-papierosów)? Od kiedy?

4. Czy teraz lub w przeszłości przyjmował/a Pan/Pani narkotyki, środki odurzające lub nadużywał/a Pan/Pani alkoholu? Pytania szczegółowe: Jakie? Jak długo? Kiedy po raz ostatni?

5. Czy w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem podpisania niniejszej Ankiety medycznej był/a Pan/Pani leczony/a szpitalnie lub operowany/a?

Pytania szczegółowe: Ile razy? Kiedy? Z jakiego powodu? Rozpoznanie? Prosimy o dołączenie kserokopii kart informacyjnych i wyniku badania histopatologicznego, o ile takie badanie było przeprowadzone.

6. Czy był/a Pan/Pani poddany/a badaniom laboratoryjnym krwi i moczu, których wyniki były nieprawidłowe i wymagały dalszej diagnostyki, konsultacji lekarskich w okresie ostatnich 10 lat przed dniem podpisania niniejszej Ankiety medycznej?

Kiedy? Z jakiego powodu? Zalecenia lekarza? Proszę dołączyć kopię wyników przeprowadzonych badań.

7. Czy w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem podpisania niniejszej Ankiety medycznej zalecono Panu/Pani wykonanie badań diagnostycznych lub specjalistycznej konsultacji lekarskiej?

Kiedy? Z jakiego powodu? Zalecenia lekarza? Proszę dołączyć kopię wyników przeprowadzonych badań.

8. Czy w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem podpisania niniejszej Ankiety medycznej zalecono Panu/Pani stosowanie leków przez okres dłuższy niż 14 dni lub obecnie przyjmuje Pan/Pani jakiekolwiek leki?

Pytania szczegółowe: Od kiedy? Jak długo? Z jakiego powodu? Nazwy leków.

9. Czy w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem podpisania niniejszej Ankiety medycznej kiedykolwiek wystąpiły u Pana/Pani poniższe dolegliwości lub choroby?

Pytania szczegółowe: Rodzaj dolegliwości, postawione rozpoznania chorób, data rozpoczęcia i zakończenia leczenia, stosowane lub planowane leczenie.

a) choroby nowotworowe (nowotwory łagodne, złośliwe)?

b) bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, wada serca, niewydolność krążenia, udar mózgu, choroby lub dolegliwości układu krążenia?

c) przewlekła chrypka lub kaszel, duszność, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma, zapalenie płuc, gruźlica, choroby lub dolegliwości układu oddechowego?

d) nawracające bóle brzucha, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, choroby wątroby lub pęcherzyka żółciowego, choroby trzustki, choroby jelit, zaburzenia wchłaniania, choroby lub dolegliwości przewodu pokarmowego?

e) zapalenie nerek, kamica układu moczowego, nawracające zakażenia układu moczowego, patologie narządu rodnego u kobiet, patologie sutka, choroby układu moczowego lub płciowego?

f) podwyższony poziom cukru, cholesterolu lub trójglicerydów, cukrzyca, dna moczanowa, choroby tarczycy, zaburzenia hormonalne lub metaboliczne?

g) wirusowe zapalenie wątroby, choroby odzwierzęce, choroby zakaźne, w tym przenoszone drogą płciową?

h) zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS), choroby związane z AIDS, dodatni wynik badania w kierunku wirusa HIV lub obecność przeciwciał anty-HIV w badaniach laboratoryjnych?

i) omdlenia, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, padaczka, niedowłady, porażenia, zaburzenia psychiczne, nerwica, depresja, choroby lub dolegliwości układu nerwowego lub psychiczne?

j) dyskopatie, zwyrodnienia, stany zapalne kości lub stawów, choroby lub dolegliwości układu kostnego, stawowego, mięśniowego lub tkanki łącznej?

k) choroby oczu, uszu oraz zaburzeń wzroku lub słuchu?

l) choroby, schorzenia lub dolegliwości, które nie zostały wymienione powyżej?

10. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem podpisania niniejszej Ankiety medycznej otrzymał/a Pan/Pani zwolnienie lekarskie na okres dłuższy niż 14 dni?

Pytania szczegółowe: Kiedy? Na jaki okres? Z jakiego powodu?

11. Czy kiedykolwiek ubiegał/a się lub otrzymał/a Pan/Pani rentę chorobową (inwalidzką, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek pielęgnacyjny lub stopień niepełnosprawności)?

Pytania szczegółowe: Na jaki okres? Z jakiego powodu? Grupa/stopień niezdolności do pracy lub stopień niepełnosprawności?

12. Czy ktoś z najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo) chorował lub zmarł przed 65 rokiem życia z powodu: nowotworu, chorób serca lub układu krążenia, cukrzycy, zaburzeń psychicznych, chorób wrodzonych lub dziedzicznych?

13. Czy uprawia Pan/Pani zawodowo lub spędza wolny czas uprawiając następujące sporty: motorowe, motorowodne, narty wodne, windsurfing, surfing, kitesurfing, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, rafting, baloniarstwo, bungee jumping, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, motolotniarstwo, sporty lotnicze, downhill, base jumping, speleologia, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, zorbing, sporty walki lub udział w wyścigach lub rajdach samochodowych, motorowych, motorowodnych, motokrosowych i regatach żeglarskich?

Pytania szczegółowe: Jaki? Od kiedy? Jak często?

14. Czy w Pana/Pani pracy zawodowej występują następujące czynniki szkodliwe lub niebezpieczne: posługiwanie się bronią palną, materiałami wybuchowymi, praca na wysokości powyżej 5 metrów, praca pod ziemią, nurkowanie, wysokie napięcie, pyły przemysłowe, hałas, wibracje, siły specjalne, lotnictwo. Czy Pana/Pani praca wiąże się z przebywaniem na terytoriach będących w stanie wojny, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub gdzie występują rozruchy, zamieszki, bunty, akty przemocy

lub istnieje zagrożenie epidemiologiczne?

15. Czy posiada Pan/Pani umowy ubezpieczeń zawarte z innymi towarzystwami ubezpieczeń na życie, a jeśli tak, to na jakie sumy ubezpieczenia? Czy kiedykolwiek odmówiono Panu/Pani zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, a jeżeli tak, to z jakiego powodu?

Karencje

Karencja stosowana jest standardowo w ubezpieczeniach na życie, ochronnych i chorobowych. Karencja to przesunięcie terminu odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie konkretnych ryzyk o określony w umowie ubezpieczenia czas licząc od daty jego zawarcia lub rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. W okresie tym w przypadku zajścia danego wypadku ubezpieczeniowego nie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa, czyli nie zostanie zrealizowane świadczenie ubezpieczeniowe. Karencja jest swoistą prewencją – powoduje że ubezpieczony nie jest zainteresowany natychmiastowym wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego.

Wprowadzenie karencji przez towarzystwa ubezpieczeniowa ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie:

 • przypadków zawierania umowy ubezpieczenia po zaistnieniu szkody,
 • zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej,
 • sytuacji podwyższonego prawdopodobieństwa wystąpienia szkody w przyszłości,
 • hazardu moralnego.

Okres karencji może zostać zniesiony w przypadku, gdy ubezpieczony był wcześniej objęty ubezpieczeniem grupowym w zakładzie pracy. Wtedy stosuje się tylko karencję na różnicę świadczeń.

Karencję dzielimy na:

 • karencję umowną – wynikającą z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • ustawową (prawną) – regulowaną przepisami prawa, w ubezpieczeniu ochronnym za samobójstwo ubezpieczyciel odpowiada po maksymalnie dwóch latach od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, natomiast ubezpieczyciel może ten okres skrócić poprzez zastosowanie karencji umownej.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

JAKIE RYZYKA POWINNO ZAWIERAĆ UBEZPIECZENIE MIESZKANIA?

Co do zasady filarami każdego ubezpieczenia są:

 • ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych - czyli tzw. "skorupy" bez nakładów inwestycyjnych (mieszkanie w stanie developerskim),
 • ubezpieczenie elementów stałych jako nakładów inwestycyjnych od ognia i innych zdarzeń losowych - do elementów stałych zalicza się wszystko to, czego nie usunie się bez użycia narzędzi: stała zabudowa kuchni, stała zabudowa korytarza lub pokoi (wszelkiego rodzaju szafy i półki), powłoki tynkarskie, malarskie, wszelkie instalacje wewnątrz domu panele, podłogi drewniane, gres, płytki, kominek, itp.,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych - do mienia ruchomego zaliczamy wszystko to, co możemy przenieść w domu bez użycia narzędzi - ubrania, meble, książki, sprzęt rtv i AGD, itd.,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży,
 • OC w życiu prywatnym – najczęstsze szkody to: zalanie sąsiadów poniżej oraz szkody wyrządzone przez dzieci i zwierzęta domowe.

Ochronę ubezpieczeniową można ponadto rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie szyb w mieszkaniu (okna, kabina prysznicowa, szyby na stałe zamontowane w stałej zabudowie korytarza, płyta ceramiczna),
 • ubezpieczenie od przepięć (od uderzenia pioruna i z winy zakładu energetycznego),
 • ubezpieczenie od dewastacji,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • ubezpieczenie nagrobków.

CZY UBEZPIECZENIE MIESZKANIA JEST UBEZPIECZENIEM OBOWIĄZKOWYM?

Nie, jest to ubezpieczenie dobrowolne.

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela.

Potrzebuję konsultacji

poczuj się bezpiecznie już dziś

Skontaktuj się z naszym agentem jeśli masz pytania. Jesteśmy tu, by Tobie pomóc.

Znajdź ubezpieczenie dla siebie